Criteris d'avaluació de les matèries de Secundària:

ESO

Àrea 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
Llengües

Català

Castellà

Teatre

Català

Castellà

Català

Castellà

Teatre

Periodisme digital

Català

Castellà

Idiomes

Anglès

Francès

Anglès

Francès

Anglès

Francès

Anglès

Francès inicial

Francès A2

Educació Física

Educació Física

Games and sport

Educació Física

Physical activity

Educació Física

Prepara la teva primera cursa

Educació Física
Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques
Ciències Experimentals

Biologia i Geologia

Ciències al laboratori

Física i Química

Microbiologia al laboratori

Biologia i Geologia

Física i Química

Química al laboratori

Biologia i geologia

Física i química

Ciències Socials Geografia i Història

Geografia i Història

Geografia i Història

Cultura i valors ètics

Cultura clàssica

Geografia i Història

Educació Ètico-Cívica

Filosofia

Llatí i Cultura Clàssica

Tecnologia

Tecnologia

Mecanografia

Robòtica 1

Tecnologia

Robòtica 2

Tecnologia

Emprenedoria

Robòtica 2

Tecnologia industrial

Taller de Tecnologia

TIC

Economia

Artística

Educació Visual i Plàstica

Música

Dibuix, color i forma

 

Música

Comic

Guitarra

Educació Visual i Plàstica

Dibuix artístic

School of rock

Educació Visual i Plàstica
        Projecte de recerca
  Cultura i valors ètics Cultura i valors ètics    
UAC
 

Criteris generals

Matemàtiques

Anglès

Criteris generals

Anglès

Criteris generals

Matemàtiques

Anglès

Criteris generals

Anglès

Batxillerat

1r Batxillerat 2n Batxillerat

Matèries comunes

Lengua y Literatura Castellana I

Llengua i Literatura Catalana I

Matèries de modalitat

Literatura Universal

Matèria optativa trimestral

Creació literària

Matèries comunes

Lengua y Literatura Castellana II

Llengua i Literatura Catalana II

Matèries de modalitat

Literatura Castellana

Matèria comuna

Anglès

Matèria optativa anual

Francès

Matèria comuna

Anglès

Matèria comuna

Educació Física

 

Matèries de modalitat

Matemàtiques

Matemàtiques C Socials I

Matèria optativa trimestral

Matemàtica aplicada

Matèries de modalitat

Matemàtiques II

Matemàtiques C Socials II

Matèria optativa

Estadística

Matèries de modalitat

Biologia I

Física I

Química I

Matèria optativa anual

Biomedicina

Matèries optatives trimestrals

Reptes Científics Actuals de Biologia i Geologia

Reptes Científics Actuals de Física i Química

Matèries de modalitat

Biologia II

Física II

Química II

Matèria comuna

Filosofia

Matèries de modalitat

Economia

Història del Món Contemporani

Llengua i Cultura Llatines

Matèries optatives anuals

Món clàssic

Psicologia

Matèria optativa trimestral

Problemàtiques socials

Matèries comunes

Història

Història de la Filosofia

Matèries de modalitat

Geografia

Història de l'Art

Llatí II

Matèries de modalitat

Tecnologia i enginyeria I

Matèries optatives anuals

Funcionament de l'empresa

Formació i Orientació personal i professional

Programació

Matèries optatives trimestrals

Robòtica

Ciutadania, política i dret.

Matèries de modalitat

Economia d'empresa II

Tecnologia industrial II

Matèria específica

TIC

Matèria de modalitat

Dibuix Tècnic I

Matèria optativa trimestral

Comunicació Audiovisual

 

Matèries de modalitat

Cultura audiovisual

Dibuix Tècnic II

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

1r CFGM SMX

2n CFGM SMX

Anglès

Aplicacions ofimàtiques

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació i orientació laboral

Muntatge i mantenimen d'equips informàtics

Sistemes operatius monolloc

Xarxes locals

Aplicacions web

Seguretat informàtica

Serveis de xarxa

Sistemes operatius en xarxa

Crèdit de síntesi

CFGM Activitats comercials

1r CFGM AACC

2n CFGM AACC

Anglès

Comerç electrònic

Aplicacions Informàtiques del petit comerç

Dinamització del punt de venda

Formació i orientació laboral

Serveis d'atenció comercial

Tècniques de magatzem

Màrqueting

Venda tècnica

Processos de venda

Gestió comercial

Síntesi

CFGS Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat

M! Mostreig i preparació de la mostra

M2 Anàlisi químiques

M3 Anàlisi instrumental

M4 Assajos físics

M5 Assajos fisicoquímics

M6 Assajos microbiològics

M7 Assajos biotecnològics

M8 Qualitat i seguretat en el laboratori

M9 Formació i orientació laboral

M10 Empresa i iniciativa emprenedora

M11 Anglès tècnic

M12 Projecte